STATUT
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


I. Postanowienia ogólne
1. Rodzina Szkół im. Jana Pawła II – zwana dalej Rodziną Szkół, znajdujących się na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, odwołuje się do ogólnopolskiej inicjatywy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
2. Patronat honorowy nad Rodziną Szkół sprawuje Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
3. Bezpośrednią troskę duszpasterską o Rodzinę Szkół obejmuje Asystent Diecezjalny powołany przez Biskupa Diecezjalnego.
4. Do Rodziny Szkół może przystąpić placówka oświatowa nosząca imię Jana Pawła II, która zobowiązuje się do przestrzegania Statutu.
5. Do koordynowania działań Rodziny Szkół powołana jest Rada Rodziny Szkół. W jej skład wchodzi sześć osób, reprezentujących wszystkie typy placówek oświatowych należących do Rodziny Szkół. Kadencja Rady trwa pięć lat.

II. Cele i zadania
1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. Formowanie postaw moralnych i światopoglądowych w duchu wartości chrześcijańskich.
3. Budzenie świadomości dotyczącej roli człowieka we współczesnym świecie oraz poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro w szkole, rodzinie, środowisku lokalnym i ojczyźnie.
4. Kształtowanie szkolnej tradycji i obyczajowości w oparciu o chrześcijańskie korzenie kultury polskiej.
5. Wyrabianie przekonań i postaw sprzyjających tworzeniu klimatu przyjaźni, dialogu i wzajemnego szacunku.
6. Integrowanie środowisk szkolnych poprzez dzielenie się osiągnięciami w zakresie nauczania i wychowania oraz podejmowanie wspólnych działań.
7. Współpraca z innymi szkołami na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

III. Formy realizacji
1. Spotkania plenarne przedstawicieli społeczności szkolnych odbywające się cyklicznie w każdej z placówek należących do Rodziny Szkół.
2. Udział w diecezjalnym spotkaniu Rodziny Szkół.
3. Udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
4. Udział w uroczystościach nadania imienia Jana Pawła II kolejnym szkołom na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
5. Organizowanie i udział w przedsięwzięciach zmierzających do upowszechniania nauczania Jana Pawła II m.in. w: konkursach, olimpiadach, pielgrzymkach i innych.

IV. Postanowienia końcowe
1. Statut wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez strony.
2. Statut zostaje przedstawiony Biskupowi Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
3. Statut niniejszy może być modyfikowany.
4. Zmiany w statucie przyjmowane są zwykłą większością głosów dyrektorów szkół wchodzących do Rodziny Szkół. Statut dopuszcza możliwość wyrażenia pisemnej zgody na zmiany zaproponowane przez Radę Rodziny Szkół.

Statut uchwalony został w dniu 10.10.2011 r. w Gorzowie Wlkp.